Syeikh Abdul Qadir Jailani, Ahlus sunnah atau Sufi ?.

Soal:

Siapa sesungguhnya Syaikh Abdul Qadir Jailani ?

Benarkah beliau tokoh sufi pendiri tarekat Al-Qadiriyah? Benarkah kisah-kisah karomah yang banyak kita dengar tentang beliau?

Jawab:

Syaikh Abdul Qadir bukan seorang sufi, bukan pula pendiri tarekat Al-Qadiriyah. Beliau seorang ulama ahlus sunnah wal Jamaah pengikut jejak salaf (shahabat, tabiin dan atbaut tabi’in). Biografi Syaikh Abdul Qadir Jailani bisa anda dapatkan diantaranya dalam Kitab Adz Dzail ‘Ala Thabaqil Hanabilah (I/301-390, no. 134, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al Hambali.

Syeikh Abdul Qadir Al Jailani lahir tahun 490/471 H di kota Jailan, disebut juga dengan Kailan, sehingga beliau terkenal dengan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Kailani atau juga Al Jiliy. Wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib, pada tanggal 9 Rabi’ul Akhir tahun 561 H di daerah Babul Azaj.

As-Sam’ani berkata, ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah penduduk kota Jailan. Beliau seorang Imam bermadzhab Hambali. Menjadi guru besar madzhab ini pada masa hidup beliau.”

Beliau seorang yang sangat bersemangat menuntut ilmu syar’i. Disebutkan bahwa sejak mudanya beliau telah meninggalkan tanah kelahiran, merantau ke kota Baghdad belajar kepada sejumlah ulama’ seperti: Ibnu Aqil, Abul Khaththat, Abul Husain Al-Farra’, termasuk juga Abu Sa’ad Al-Muharrimi. Demikian waktu beliau curahkan untuk terus menuntut ilmu.

Suatu ketika, guru beliau Abu Sa’ad Al- Mukharrimi membangun madrasah di daerah yang bernama Babul Azaj. Pengelolaan madrasah kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani.

Madrasah berkembang pesat,banyak orang mengambil manfaat dari nasehat-nasehat beliau yang mendalam, banyak manusia yang bertaubat demi mendengar nasehat-nasehat beliau.

Al-Imam Adz Dzahabi rahimahullah menyebutkan biografi Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam kitabnya: Siyar A’lamin Nubala, dan menukilkan perkataan Syeikh sebagai berikut, “Lebih dari lima ratus orang masuk Islam lewat tanganku, dan lebih dari seratus ribu orang telah bertaubat.”

Sebagai ulama besar beliau juga memiliki murid-murid besar yang menjadi ulama’. Seperti Al Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi penulis kitab Umdatul Ahkam Fi Kalami Khairil Anam, Juga Syeikh Ibnu Qudamah penyusun kitab Al Mughni.

Murid beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menuturkan: “Kami sempat berjumpa dengan beliau di akhir masa kehidupannya. Beliau menempatkan kami di sekolahnya. Beliau sangat perhatian terhadap kami. Kadang beliau mengutus putra beliau yang bernama Yahya untuk menyalakan lampu buat kami. Beliau senantiasa menjadi imam dalam shalat fardhu.”

Mengenai aqidah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailany, beliau mengikuti aqidah salaf, yakni para shahabat tabi’in dan atba’ut tabi’in. Dan inilah aqidah ahlul Hadits, Ahlussunnah wal jama’ah. Diantara bukti kelurusan aqidah beliau adalah karya beliau yang berjudul: Al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq.

Imam Ibnu Rajab berkata, ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah memiliki pendapat memiliki pendapat yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu ma’rifat yang sesuai dengan sunnah. Beliau memiliki kitab Al Ghunyah Li Thalibi Thariqil Haq, kitab yang sangat masyhur, sebagaimana beliau juga mempunyai kitab Futuhul Ghaib. Murid-muridnya mengumpulkan perkara-perkara yang berkaitan dengan nasehat dari majelis-majelis beliau.

Dalam masalah-masalah sifat, takdir dan lainnya, ia berpegang dengan sunnah. Beliau membantah dengan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah .”

Diantara perkataanSyeikh Abdul Qadir Al Jailani, beliau menyatakan dalam kitabnya, Al Ghunyah, tentang sifat istiwa’ Allah: ” Dia ( Allah ) berada diatas ‘Arsy-Nya, meliputi seluruh kerajaanNya, IlmuNya meliputi segala sesuatu.” Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat dan hadist-hadist, lalu berkata “Sepantasnya (dalam) menetapkan sifat istiwa’ ( Allah berada diatas ‘arsy-Nya adalah menetapkan ) tanpa takwil (menyimpangkan kepada makna lain). Dan istiwa’ dalam ayat sesuai dengan dzahirnya, istiwa’ dzat Allah di atas ‘Arsy.”

Walhasil Beliau adalah seorang ‘alim, beraqidah Ahlu Sunnah, mengikuti jalan ahlul hadits, mengikuti jalan Salafush Shalih. Syeikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhali berkata dalam kitabnya, Al Haddul Fashil, hal.136, ” Aku telah mendapatkan aqidah beliau  didalam kitabnya yang bernama Al Ghunyah.  Maka aku mengetahui bahwa dia sebagai seorang Salafi (pengikut madzhab salaf/sahabat). Beliau menetapkan nama-nama dan sifat-sifatAllah dan aqidah-aqidah lainnya di atas manhaj Salaf. Beliau juga membantah kelompok-kelompok Syi’ah, Rafidhah, Jahmiyyah, Jabariyyah, Salimiyah, dan kelompok lainnya dengan manhaj Salaf.”.

Lalu bagaimana dengan karomah-karomah yang banyak diceritakan dan dinisbatkan kepada Syaikh Abdul Qadir JAilani, benarkah kisah-kisah itu ?

Beliau memang dikenal banyak memiliki karamah-karamah, namun banyak (pula) orang yang membuat-buat kedustaan atas nama beliau. Kedustaan itu banyak, berupa kisah-kisah, perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, “thariqah” yang berbeda dengan jalan Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam.

Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah: ” Syeikh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang yang dimuliakan pada masanya. Banyak para syeikh memuliakan beliau, baik dari kalangan ‘ulama atau ahli zuhud. Beliau banyak memiliki keutamaan dan karamah. Tetapi ada seorang yang bernama Al Muqri’ Abul Hasan Asy Syathnufi Al Mishri , dia  mengumpulkan kisah-kisah dan keutamaan-keutamaan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani dalam tiga jilid kitab. Dia telah menulis perkara-perkara yang aneh dan besar keduastaannya. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta, jika dia menceritakan segala apa yang dia dengar. Aku (Ibnu Rajab) telah melihat sebagian kitab ini, tetapi hatiku tidak tentram untuk berpegang dengannya, sehingga aku meriwayatkan apa yang ada di dalamnya. Kecuali kisah-kisah yang telah masyhur dan terkenal dari selain kitab ini. Karena kitab ini banyak berisi riwayat dari orang-orang yang tidak dikenal. Juga terdapat perkara-perkara yang jauh (dari agama dan akal sehat), kesesatan-kesesatan, dakwaan-dakwaan dan perkataan batil tidak berbatas. semua itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syeikh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah. Kemudian aku dapatkan bahwa Al Kamal Ja’far Al Adwi  telah menyebutkan, bahwa Asy Syath-nufi
sendiri tertuduh berdusta atas kisah-kisah yang diriwayatkannya dalam kitab ini.”  Wallahuta’ala A’lam

Lengkapi khazanah ilmu anda tentang SYaikh Abdul Qadir Jailani dalam artikel:

Manakiban, fenomena ghuluw terhadap syaikh Abdul Qadir Al-Jailani

Baca Juga:

Menikah dengan Jin !

About salafartikel

bismillah

Posted on Mei 1, 2012, in Aqidah, Sekte-Aliran-Bid'ah and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Komentar ditutup.